บ้านป่าสะแก

1. ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

http://103.40.132.69/vdc/rdPage.aspx?rdReport=result&prov_name=&village_ID=&Flag=Submitted
บ้านป่าสะแก  จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าว่า เมื่อก่อนเป็นป่าริมแม่น้ำที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าไม้และป่าสะแกมากมายในหมู่บ้านบนเนินดิน มีผู้คนอาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรและหาบผักไปขายในเมือง จักสานไม้ไผ่ และเผ่าถ่านจากไม้สะแก  เนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นสะแกอยู่มากมายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ลักษณะต้นสะแกจะมีดอกเป็นสีน้ำตาลอ่อนและสีเขียว คนโบราณนำต้นสะแกมาทำฟืนไว้สำหรับอยู่ไฟให้กับคนท้องหลังการคลอดบุตร เพื่อทำการอยู่ไฟก็ใช้ต้นสะแกเป็นฟืนไม่ต้องซื้อ และนำต้นสะแกมาทำเป็นยาฆ่าพยาธิ ซึ่งคนสมัยก่อนถือเป็นยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์

ชาวบ้านเริ่มอพยพเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก และการเดินทางแต่เดิมชาวบ้านตำบล

เกาะเทโพจะเดินทางเท้าและต่อมาใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรติดต่อค้าขาย ทำให้พัฒนามาจนมีท่าเรือเมล์ในพื้นที่

บ้านป่าสะแกซึ่งในปัจจุบันยังมีท่าเรือใช้สัญจรไปมาระหว่างตำบลท่าฉนวน และตำบลเกาะเทโพ ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านป่าสะแก “ จนถึงปัจจุบันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านป่าสะแก มีประเพณีที่สืบสานที่เชื่อถือเพื่อเป็นเครื่องยึดหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้านป่าสะแกตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ คือ ประเพณีทำใส่บาตร วันพระ งานประเพณีบวชนาค และมีวัดเกาะเทโพ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้าน

ป่าสะแก เป็นวัดที่ชาวบ้านป่าสะแกมาทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ หรือวันสำคัญๆทางศาสนา

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ  (The first ,  The Best,The Different)

บ้านป่าสะแก อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่บ้านทำให้มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่นปกคลุม ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆและมีต้นข้าว สวนผักอุดมสมบูรณ์  มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเส้นทางปั่นจักรยาน ยามเช้าและยามเส้นผ่านทุ่งนาข้าวที่กำลังออกรวงเหลืองอร่ามตลอดเส้นทาง

4. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 10 ชิ้น)

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านป่าสะแก   หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะเทโพ  อำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี  ได้แก่

4.1  ทอดมันปลาแรด

4.2  กระด้ง / ตะแกรง

4.3  กุ้งพวงกุญแจ

4.4  ตระกร้าจีน

4.5  เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์

4.6  กระเป๋าผักตบชวา

4.7  น้ำพริกผัดหมู

4.8  พรมลายไทย

4.9  พรมอเนกประสงค์

4.10 กล้วยฉาบสมุนไพร

5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบ้านป่าสะแกมีร้านอาหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลากหลายร้าน จำหน่ายอาหารปลาสดๆใหม่ๆทุกวัน รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อาทิ

  • ร้านอาหารครัวน้องทราย   มีปลาแรดทอดกระเทียม  ปูหล่น
  • ร้านป้าสำราญ มีผัดถั่วฝักยาวผู้ว่า   แกงป่าปลาเนื้ออ่อน
  • ร้านส้มตำพี่อ้อย มีไก่ย่าง ส้มตำไทย ส้มตำผลไม้
  • ร้านแพเคปลาแม่น้ำ มีต้มยำพุงปลา  แกงส้มผักรวม
  • ร้านป้ายก มีหมูกระทะ

6.  คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน 9 – 15) คน

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ของบ้านป่าสะแก

ตำบลเกาะเทโพ  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี   จำนวน  17     คนได้แก่

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 
 

1

นางนภารัตน์   บัวศรีแก้ว

ประธาน

 

2

นางดาว  บัวลำภู

รองประธาน

 

3

นางรุ่งนภา   นิลทิม

เลขานุการ

 

4

นางอุไร  พรหมรักษ์

เหรัญญิก

 

5

นางระยอง  จินะชัย

ประชาสัมพันธ์

 

6

นายพิสัย  พุ่มบุญศรี

ปฏิคม

 

7

นางสาคร   สมถะธัญกรณ์

กรรมการ

 

8

น.ส.กิมเฮี๊ยะ  พูลเทียน

กรรมการ

 

9

นางบุญเกื้อ  แก้ววิเชียร

กรรมการ

 

10

นายบุญเพียร  แก้ววิเชียร

กรรมการ

 

11

นางวรรณา  วงษ์นุช

กรรมการ

 

12

นางสุนันท์  ดำงาม

กรรมการ

 

13

นางนิตย์  ภาครัตณี

กรรมการ

 

๑๔

นางมะลิ  อินทร์เอม

ที่ปรึกษาฯ

 

15

นายสุเทพ  หอมกระทุ่ม

ที่ปรึกษาฯ

 

16

นางอนงค์  ไชยกุล

ที่ปรึกษาฯ

 

17

น.ส.นพมาศ   ธิมาสุ

ที่ปรึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

7. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง(บ้านป่าสะแก)

8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว

 OTOP นวัตวิถีบ้านป่าสะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

1)  นางนภารัตน์  บัวศรีแก้ว   ตำแหน่ง ประธานฯ  เบอร์โทรศัพท์   086 – 2022504

2)  นางดาว  บัวลำภู ตำแหน่ง รองประธาน  เบอร์โทรศัพท์    089 – 8595825

3)  นางอนงค์  ไชยกุล ตำแหน่ง พัฒนากร  เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๔ – ๔๙๔๒๕๓๐