เนินม่วงพัฒนา

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านเนินม่วงพัฒนา เป็นหมู่บ้านชุมชนไทย – อีสาน แยกหมู่บ้านมาจากบ้านเขาวง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ้อ  อำเภอลานสัก  เมื่อปี พ.ศ. 2550  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดพิจิตร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 

ที่มาของชื่อหมู่บ้านเนินม่วงพัฒนา มาจากในบริเวณดังกล่าวมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ จึงตั้งชื่อให้เป็นเอกลักษณ์ ว่า บ้านเนินม่วงพัฒนา  มาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ลำห้วยทับเสลา

ทิศใต้ ติดต่อกับ   บ้านเขาวง หมู่ที่ 2 , บ้านซับป่าพลูใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าอ้อ

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลระบำ