บ้านเขาเขียว

1. ประวัติหมู่บ้าน

เดิมหมู่บ้านเขาเขียวเป็นกลุ่มชุมชนจำนวน 60 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 180 คน ได้อพยพเข้ามาอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2528 การปกครองในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาอำเภอลาดยาว ได้แยกกิ่งอำเภอแม่วงก์ และหมู่บ้านเขาเขียวก็ได้ขึ้นอยู่กับความปกครองของตำบลแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แต่ได้มีราษฎรบางส่วนขอขึ้นอยู่กับการปกครองของหมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ.2534 แกนนำหมู่บ้านและราษฎรได้เข้าร่วมประชุมกับกิ่งอำเภอแม่วงก์ ในการกำหนดอาณาเขตพื้นที่บ้านเขาเขียว และจากการตรวจสอบภาพแผนที่ทางอากาศ ผลปรากฎว่าบ้านเขาเขียวอยู่ในพื้นที่อยู่ในการปกครองของจังหวัดอุทัยธานี และทางกิ่งอำเภอแม่วงก์ก็ประกาศในที่ประชุม ให้บ้านเขาเขียวขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ปี พ.ศ. 2535 กรมทหารพรานที่ 35 นำโดย พันโทชัยพร คุ้มสุวรรณ ได้เข้ามาดูแลหมู่บ้าน และฝึกอบรม อชร. อาสาช่วยรบทหารพราน โดยให้ชาวบ้านร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และดูแลรักษาป่า ให้ก่อสร้างสำนักสงฆ์ โรงเรียน โดยมีครูอาสามาช่วยสอน และราษฎรได้ย้ายเข้ามาอยู่ในการปกครองของอำเภอลานสัก หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ใหญ่ชื่อ นายสวัสดิ์ นวลแจ้ง

บ้านเขาเขียว มีระยะทางห่างไกลจากหมู่ที่10 ประมาณ 10 กิโลเมตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้แต่งตั้งให้ นายดำรง สีดำ เป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และแต่งตั้ง นายจำปา พรมณี เป็นผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย

เมื่อปี พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ของหมู่บ้านเขาเขียวและออกเป็นพื้นที่ สปก.4-01 ในปี พ.ศ. 2540

ต่อมาหมู่บ้านเขาเขียว มีจำนวนครัวเรือนและประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบระยะทางในการติดต่อในการปกครองระหว่างหมู่ที่ 10 กับบ้านเขาเขียวไม่สะดวก นายดำรง สีดำ และราษฎรได้เรื่องเสนอขอแยกหมู่บ้าน

ปี พ.ศ. 2540 กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาให้แยกหมู่บ้านได้

ปี พ.ศ. 2542 หมู่บ้านเขาเขียวได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ เป็นบ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายดำรง สีดำ เป็นผู้ใหญ่คนแรก ในปัจจุบันนี้ มีนางลออ สีดำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ลักษณะที่ตั้งหมู่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 88 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอลานสัก 36 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ 18 กิโลเมตร