บ้านชายเขา

1.ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

เดิมทีเรียกว่าหมู่บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 8 ตำบลลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายบัว  อินตาโสภี  หมู่บ้านห้วยโศก นั้นกว้างขวางมากยากแก่การปกครอง จึงได้แบ่งแยกหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2519 ผู้นำคนแรกคือ นายจำเนียร  พงษ์พานิช ปกครองมา 8 ปี คนที่ 2 นายไพฑูรย์  วัฒนกสิกรรม ปกครองมา 12 ปี คนที่ 3 นายไพโรจน์  จันจินดา ปกครองมา 5 ปี คนที่ 4 นายสุรินทร์  สุขเอี่ยม ปกครองมา 10 ปี มีเนื้อที่ปกครองทั้งหมด 4,570 ไร่

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชุมชนหมู่บ้านชายเขา ซึ่งท้ายหมู่บ้านมีลำห้วยเรียกกันว่าห้วยโศก เป็นลำห้วยเกิดตามธรรมชาติ เดิมทีจะมีต้นโศกอยู่เป็นแนวสองฝั่งลำห้วยพอถึงฤดูออกดอกสีแดง มีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางาม ทิศตะวันออกติดเขาปลาร้า ทิศใต้ติด ตำบลเขานางแกรก, หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม ทิศตะวันตกติดหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนางาม

มีสถานที่ท่องเที่ยวคือหุบป่าตาด มีโบราณสถานเขาปลาร้ามีภาพวาด มีวัดชื่อวัดถ้ำทอง เจ้าอาวาสวัดองค์แรกหลวงพ่อทองหยด (สันติธรรมโกศล)  เป็นพระนักพัฒนามีญาติโยมเลื่อมใสทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ก่อสร้างถ้ำทองเพื่ออุปสมบทและเจาะอุโมงค์หุบป่าตาด  โดยมีญาติโยมในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงช่วยกันก่อสร้าง ปัจจุบันมีผู้อาศัย 176 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งหมด 701 คน แยกเป็นชาย 350 คน เป็นหญิง 351 คน ส่วนใหญ่อาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน