บ้านสุขเสถียร

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

-เมื่อประมาณ 45ปีก่อนราวๆปี พ.ศ. 2518 บ้านร่องตาที หมู่ที่6 เป็นหมู่บ้านเดิม ในช่วงนั้นมีผู้ใหญ่บ้านชื่อนาย ประสิทธิ์  โพธิ์สง่า ดำรงตำแหน่งขณะนั้น มีผู้คนหลากหลายจากทั่วสารทิศ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน เมื่อประชากรมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการแยกตัวออกจากบ้านร่องตาทีเดิม ในวันที่12 สิงหาคมปีพ.ศ.2546มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายสรวง  เนตรวงษ์ คำว่า สุขเสถียร ใช้ตามชื่อท่านผู้ใหญ่บ้านคือนายเสถียร  คำตา ซึ่งเป็นก่อตั้งแยกตัวออกมาจากบ้านร่องตาทีตามข้างต้น โดยมีการเติมคำข้างหน้าว่า  สุข  หมายเอาถึงความสงบสุขร่มเย็นของคนในหมู่บ้านนั่นเอง  จากคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นลำดับที่3 เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี  พ.ศ.2554 คือนายวิทยา  ศรีคำภา แม้จะเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่แต่ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ล่ะชุมชนที่ติดตัวมาด้วยจากที่หลากหลายทั้ง 17 จังหวัดภาคอีสานของคนในชุมชน บ้านสุขเสถียรแห่งนี้ ซึ่งหลักๆมาจากสามจังหวัดจนได้ชื่อซอยเรียกอยู่ขณะนี้ คือ

1.ซอยหนองบัวลำภู

2.ซอยอุดร

3.ซอยขอนแก่น