บ้านใหม่สามัคคี

1. ประวัติหมู่บ้าน

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ ได้กล่าวว่าเริ่มมาอยู่ในปี พ.ศ.2520 ประมาณเกือบ 40 ปี ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอพยพมาจากภาคตะวันออก ซึ่งได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น หนองบัวลำภู เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่คับแคบและไม่สามารถซื้อที่ดินเพื่อทำมาหากินได้ จึงได้มีตัวแทนมาดูที่ดิน และเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้มาตั้งที่อยู่อาศัย โดยการเหมารถสิบล้ออพยพคน วัว ควาย มาที่จังหวัดอุทัยธานี เริ่มแรกได้มีการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลื่อยไม้และเผาถ่าน โดยเริ่มแรกมีประมาณ 15 ครัวเรือน และดำเนินการขอทะเบียนบ้านได้ในปี พ.ศ. 2521 และต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนมาขึ้นในนามของหมู่ที่ 6 ที่คนแถวนั้นรู้จักคือ หมู่บ้าน กม.47 หลังจากนั้นต่อมาได้มีการขอแยกจากหมู่ที่ 6 เป็นหมู่ที่ 19 เป็นชุมชนบ้านใหม่สามัคคี

2.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วิถีชีวิตของชาวบ้านใหม่สามัคคี เป็นสังคมเกษตรกรรม อาศัยรวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ที่มีคนอาศัยอยู่รวมกัน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางชุมชน คือ ที่พักสงฆ์บูรพา โดยมีผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้รับการนับถือและเป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งในชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นและความเชื่อ อันเนื่องมาจากสังคมเกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีสางเทวดา และประเพณีจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่