คลองข่อย

1.  ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

บ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ในจำนวน 25 หมู่บ้านของตำบลไผ่เขียว เดิมหมู่บ้านขึ้นกับหมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง ต่อมา ปี 2517  มีนายสุโหน่ง พิพัฒนชวลิตกุล กับนายวน ถ้วนถี่ มาสร้างบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวและมีชาวบ้านจาก ภาคอีสานมาอยู่

บางส่วนต่อมานายสุโหน่ง ได้ชักชวนชาวอีสานมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วนตาหมากรุก เพื่อให้ชุมชนสวยงาม มีระเบียบ และเมื่อแยกหมู่บ้านจึงใช้ชื่อบ้านว่า“บ้านคลองข่อย” ตามชื่อลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านซึ่งบริเวณลำคลองมีต้นข่อยมากมาย

ที่ตั้ง

บ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ 23 ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี

ทิศใต้   ติดต่อกับ  หมู่ 7    ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ 16 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  หมู่ 11 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

ลักษณะของภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่มเหมาะสำหรับการทำไร่และเลี้ยงสัตว์ อากาศร้อน แห้งแล้ง มีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อาศัยน้ำฝนในการทำนา

โครงสร้างของครัวเรือนและประชากรตามข้อมูล จปฐ. ปี 2561

  • จำนวนครัวเรือน   239  ครัวเรือน   
  • จำนวนประชากร   716   คน แยกเป็นชาย  334  คน  หญิง  382  คน

โดยแยกตามช่วงอายุ   ดังนี้

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม

-

-

-

๑ ปีเต็ม – ๒ ปี

4

4

8

๓ ปีเต็ม – ๕ ปี

12

17

29

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี

30

31

61

๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี

9

14

23

๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี

15

10

25

๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี

32

31

63

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี

109

121

230

๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม

55

81

136

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้น

68

73

141

การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพรองคือการรับจ้างและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชน

ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

พืชไร่  อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว

พืชสวน มะม่วง , ขนุน , มะนาว

สัตว์เลี้ยง สุกร , โค , กระบือ , ไก่ ,ปลา

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ,ผ้าทอพื้นเมือง , ผ้าไหม , หมอนชิด

รายได้เฉลี่ยของประชาชนในหมู่บ้าน
- ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย จำนวน 100,850 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕61)

2.  สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน

โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 ศิลปวัฒนธรรม

หมู่บ้านคลองข่อยส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานจึงมีวัฒนธรรมแบบไทยอีสาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ประกอบศาสนพิธีแบบพุทธศาสนา มีงานบวชนาค , แต่งงาน , วันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็พร้อมใจกันไปทำบุญตักบาตร