ดอนเพชร

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

จากคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา กล่าวว่าเมื่อปี  2315   โดยการนำของผู้นำหมู่บ้านชื่อนายท้าว  ซึ่งได้เดินทางมาจากหมู่บ้านวังใหญ่  ต.กุดจอก   อ.วัดสิงห์   จ.ชัยนาท  เริ่มแรกมาตั้งที่บ้านพลวงสองนาง  ต่อมาได้แยกมาตั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านดอนเพชรในปัจจุบัน แต่ก่อนเรียกว่าบ้านโนนเพ็กตามลักษณะธรรมชาติที่เป็นที่ดอนเต็มไปด้วยต้นเพ็กซึ่งเป็นคำเรียกของภาษาลาว  และเพี้ยนมาเป็นบ้านดอนเพชร

ปัจจุบันมี นายเทียนชัย เขม้นเขตรการ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ที่ตั้ง

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 3  ตำบลพลวงสองนาง  อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี
 •  ทิศใต้ ติดต่อกับ  หมู่  8 ตำบลสว่างอารมณ์   อำเภอสว่างอารมณ์    จังหวัดอุทัยธานี       
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่  1 ตำบลบ่อยาง  อำเภอสว่างอารมณ์    จังหวัดอุทัยธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 10 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี

การคมนาคม(การเดินทางเข้าหมู่บ้าน)

ถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต   ห่างจากอำเภอสว่างอารมณ์  ระยะทาง   8  กม.  และห่างจากจังหวัดอุทัยธานี  50  กม. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะของภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ / ฤดูกาล

สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีคลอง สามสายไหลผ่านเหมาะสำหรับการทำนา และเลี้ยงสัตว์ อากาศร้อน แห้งแล้ง   มีสามฤดู คือฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว อาศัยน้ำฝนในการทำนา

โครงสร้างของครัวเรือนและประชากร

 • จำนวนครัวเรือน   63  ครัวเรือน   
 • จำนวนประชากร   209   คน แยกเป็นชาย  99  คน  หญิง  ๑10  คน

โดยแยกตามช่วงอายุ   ดังนี้

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม

-

1

1

๑ ปีเต็ม – ๒ ปี

1

-

1

๓ ปีเต็ม – ๕ ปี

4

3

7

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี

4

7

11

๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี

2

3

5

๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี

4

3

7

๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี

11

๑1

22

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี

35

30

65

๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม

๒0

2๔

44

มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป

18

28

46

การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน

 • อาชีพด้านการเกษตร(อย่างเดียว)                จำนวน   47    ครัวเรือน                 
 • อาชีพรับจ้าง (อย่างเดี่ยว)                         จำนวน   17    ครัวเรือน 
 • อาชีพค้าขาย                                        จำนวน    1     ครัวเรือน           
 • อาชีพด้านการเกษตรและค้าขาย (สองอาชีพ)  จำนวน    1     ครัวเรือน

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชน   

1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

 • พืชไร่    ข้าว
 • พืชสวน.  มะม่วง มะพร้าว พืชผักสวนครัว
 • สัตว์เลี้ยง     สุกร , โค, กบ, ไก่, ปลา