วังหิน

1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

เล่ากันว่าที่ชื่อหมู่บ้านวังหิน สืบเนื่องมาจากในหมู่บ้านมีลำห้วยลึกที่มีหินอยู่ส่วนหนึ่ง และมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านต้องมาอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำนี้ สัตว์มากินน้ำที่ลำคลองแห่งนี้เพราะน้ำที่อื่นแห้งหมดก่อน ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านวังหิน” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถานโบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 ประเพณีสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

2.2 วัฒนธรรมการทำบุญกฐิน ผ้าป่า

2.3 พิพิธภัณฑ์ของเก่าวัดเขาหินเทิน

3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆThe first,The Best,The Different)

      3.1 วัดเขาหินเทิน