เสาใหญ่

1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

           บ้านเสาใหญ่มีการเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อสมัยก่อนได้มีการเกณฑ์คนเข้าไปตัดไม้ในป่า เพื่อจะนำมาสร้างวัดแห่งหนึ่งทางตอนล่าง โดยได้นำช้างเป็นพาหนะลากจูงไม้ออกจากป่า พอถึงบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเสาใหญ่ ช้างเชือกหนึ่งไม่สามารถลากเสาไม้ไปได้เพราะเสาต้นนี้มีขนาดใหญ่มากจึงได้ทิ้งไว้เมื่อมีการตั้งเป็นหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านเสาใหญ่”เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถานโบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 ศาลกราบไหว้ประจำหมู่บ้าน

2.2 วัฒนธรรมการทำบุญศาลากลางบ้าน

3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆThe first,The Best,The Different)