หนองขาลาย

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

 เมื่อครั้งก่อนจะเกิดหมู่บ้านได้มีครอบครัวเล็กๆมาตั้งบ้านเรือนประมาณ  ๑๐  ครัวเรือน  มีหนองน้ำใหญ่เป็นที่อาศัยใช้น้ำอุปโภคและบริโภค และบริเวณหนองน้ำมีหญ้าไซขึ้นรกเต็มไปหมด ทุกคนที่ต้องใช้น้ำต้องเดินลุยพงหญ้าและหญ้าจะบาดขาลายไปหมด จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านหนองขาลาย” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่  ๒  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี

ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่ติดต่อกับ หมู่ ๓  ตำบลโคกหม้อ  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่  ๘  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  หมู่ที่  ๓  ตำบลสว่างอารมณ์  อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี

การคมนาคม

ถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๔  กม. และระยะทางถึงจังหวัดอุทัยธานี รวม  ๓๗  กม.

ลักษณะของภูมิประเทศ

ลักษณะของหมู่บ้าน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อน แห้งแล้ง มีสามฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อาศัยน้ำฝนในการทำนา

พื้นที่อยู่อาศัย            จำนวน      ๓๗๐   ไร่ 

พื้นที่ประกอบอาชีพ          จำนวน   ๒,๓๘๐   ไร่

โครงสร้างของครัวเรือนและประชากร