บ้านโรงน้ำแข็ง

1. ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป) บ้านโรงน้ำแข็ง ประชาชนอาศัยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ญี่ปุ่นได้ยกพลผ่านหมู่บ้านโรงน้ำแข็งและพักที่บริเวณศาลเจ้าคุณตา-คุณยาย และที่เรียกกันว่า บ้านโรงน้ำแข็งนั้น ด้วยสมัยก่อนเป็นสถานที่ตั้งของโรงน้ำแข็งถึง 2 โรง คือโรงน้ำแข็งเหนือและโรงน้ำแข็งใต้ โดยใช้เรือเป็นพาหนะ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยแพเป็นที่อยู่อาศัย ในอดีตมีอู่ซ่อมแซมเรืออยู่บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน ในปัจจุบันมีซากเรือขนาดใหญ่ให้เห็น

• ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ บ้านโรงน้ำแข็ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

   ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

   ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำสะแกกรัง

• การคมนาคม การเดินทางเข้าหมู่บ้านสามารถเข้าหมู่บ้านได้ 2 ทางคือ

ทางรถยนต์ ทางเรือ

- ทางรถยนต์ จากอำเภอเมืองอุทัยธานีถนนสายอุทัยธานี – เกาะเทโพ-บ้านโรงน้ำแข็ง ระยะทาง14กิโลเมตร

- ทางเรือ จากอำเภอเมืองอุทัยธานี-ทางแม่น้ำสะแกกรัง ระยะทาง 11กิโลเมตร

• สภาพพื้นที่ หมู่บ้านเป็นที่ราบริมฝั่ง 2 แม่น้ำ(สะแกกรัง แม่น้ำเจ้าพระยา) จากตำบลเกาะเทโพไหลผ่านมาทางตำบลท่าซุงผ่านบ้านโรงน้ำแข็ง ลักษณะพื้นที่จะเป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดจากตะกอนน้ำถูกพัดมาตามแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาทับถม

• จำนวนพื้นที่และประชากร

บ้านโรงน้ำแข็ง มีเนื้อที่ประมาณ 1,๖๓๐ ไร่ ส่วนมากการถือครองกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ ๑๐ –15 ไร่จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงตามการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ. ปี ๒๕61)จำนวนครัวเรือน45ครัวเรือน จำนวนประชากร110 คน แยกเป็น

- เพศชาย 45คน

-เพศหญิง 65คน

• คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)

- นายอภิสิทธิ์ ชูแก้ว ประธานกรรมการ(ผู้ใหญ่บ้าน)

- นายประสาน ขวัญเพ็ญ รองประธาน

- นางดวงแข สูนประหัต เลขานุการ

- นายธงชัย ธารสิทธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

- นายวสันต์ พูนสินทรัพย์ ประชาสัมพันธ์

- นางจารุวรรณ์ พันธุรัตน์ กรรมการ - นายสมชาย จันทร์อ่วม กรรมการ

- นางสาวบุษบา แช่มเดช กรรมการ

- นายทรง ขวัญเพ็ญ กรรมการ 2.

สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านโรงน้ำแข็งคือศาลเจ้าคุณตา –คุณยาย อันศักดิ์สิทธิเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นที่ ทำบุญ ทอดกฐิน ผ้าป่า ในวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา รวมถึงกิจกรรมอื่นๆได้แก่ ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีทอดกฐิน-ผ้าป่า งานบวช ประเพณีแห่ธงวันสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีหาบสำรับคาวหวานบ้านโรงน้ำแข็ง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ปกครองโดยยึดหลักประชาธิปไตย พึ่งพากันแบบญาติพี่น้อง โดยมีผู้นำชุมชนเสียสละ อุทิศเวลาและให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งยังมีลานตะโก ลานจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน และบ้านโรงน้ำแข็งยังมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพการต่อเรือ ซ่อมเรือโบราณ ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอีกด้วย

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านโรงน้้าแข็ง  คือ ศาลเจ้าคุณตา –คุณยาย อันศักดิ์สิทธิเป็นที่ เคารพนับถือของประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นที่ ท้าบุญ ทอดกฐิน ผ้าป่า ในวันเข้าพรรษา และวันออก พรรษา รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนจ้าน้าพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน-ผ้าป่า งานบวช

ประเพณีแห่ธงวันสงกรานต์  ประเพณีรดน้้าขอพรผู้สูงอายุ  ประเพณีหาบส้ารับคาวหวาน บ้านโรง น้้าแข็ง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย  ปกครองโดยยึดหลักประชาธิปไตย พึ่งพากันแบบญาติพี่น้อง   โดยมีผู้น้าชุมชนเสียสละ อุทิศเวลาและให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  รวมทั้งยังมีลาน ตะโก ลานจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน  และบ้านโรงน้้าแข็งยังมีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพการต่อเรือ ซ่อม เรือโบราณ ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอีกด้วย 

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ (The first , The Best , The Different)

บ้านโรงน้้าแข็ง เปรียบเสมือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส้าคัญของต้าบลท่าซุง ด้วยสอาพทาง ธรรมชาติของบ้านโรงน้้าแข็งนั้น มีแม่น้้าที่ส้าคัญของจังหวัดอุทัยธานี ล้อมรอบอยู่ทั้งสองฝั่งของพื้นที่ ฝั่งหนึ่ง เป็นแม่น้้าเจ้าพระยา และอีกฝั่งเป็นแม่น้้าสะแกกรัง ซึ่งลักษณะของแม่น้้าทั้งสองสายมีสีของน้้าที่ต่างกัน ชาวบ้านเรียกว่า บ้านแม่น้้าสองสี รวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นิยมเลี้ยงปลากระชัง และ ท้านา กันเป็นส่วนใหญ่ แม่น้้าทั้งสองสายของบ้านโรงน้้าแข็งนั้นเปรียบเสมือนสายน้้าของชีวิตของชาวบ้าน บ้านโรงน้้าแข็ง เนื่องจากเป็นแม่น้้าที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ หล่อเลี้ยงให้กับชาวบ้านในบ้านโรงน้้าแข็ง มาช้า นาน อีกทั้งการตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านบ้านโรงน้้าแข็งนั้น นิยมสร้างบ้านริมน้้า เหมือนการตั้งถิ่น ฐานของชาวไทยในสมัยโบราณ

4. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือ ผลผลิตทางการเกษตร (จ้านวน 10 ชิ้น) 

ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านโรงน้้าแข็งนั้น ใช้ชีวิตแบบชาวประมง เลี้ยงปลากระชัง และยังมีการท้า นา ปลูกผักสวนครัว เป็นอาชีพเสริม ท้าให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่ม เป็นกลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านโรง น้้าแข็ง และขึ้นทะเบียนเป็น กลุ่มโอทอป กับ กรมการพัฒนาชุมชน และร่วมกัน ออกแบบ แปรรูปผลิตอัณฑ์ ที่มีในกลุ่ม คือ ปลาแรด ที่เลี้ยงในกระชัง แปรรูป เป็นผลิตอัณฑ์ ต่างๆ ดังนี้

1) แหนมปลาแรด

2) ข้าวเกรียบปลาแรด

3) ข้าวแต๋นหน้าปลาแรด

4) ปลาแรดยอ

5) ปลาแรดส้ม

6) ปลาร้าด่วน

7) ปลาแรดแดดเดียว

8) ปลาแรดย่าง

9) ปลาแรดสวรรค์

10) ไส้กรอกปลาแรด

นอกจากนี้ยังมีของฝากและของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโรงน้้าแข็ง อาทิ เช่น พวงกุญแจรูป เรือโบราณ  
 
5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานน้าเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

ในพื้นที่หมู่บ้านโรงน้้าแข็งนั้น จะมีที่พักที่ส้าคัญๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมเสตย์ การพักผ่อนริมน้้า นั่งดู แพปลาและวิถีชีวิตริมแม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าสะแกกรัง ซึ่งมีที่พักที่ส้าคัญ ดังนี้ 1) ริมนที โฮมสเตย์ 2) บ้านเอิงเงย 3) แพที่พักริมน้้าบ้านโรงน้้าแข็ง 4) ร้านอาหารริมน้้าและจุดบริการอาหารโฮมสเตย์ 

ในพื้นที่หมู่บ้านโรงน้้าแข็งนั้น จะมีที่พักที่ส้าคัญๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมเสตย์ การพักผ่อนริมน้้า นั่งดู แพปลาและวิถีชีวิตริมแม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าสะแกกรัง ซึ่งมีที่พักที่ส้าคัญ ดังนี้

1) ริมนที โฮมสเตย์

2) บ้านเอิงเงย

3) แพที่พักริมน้้าบ้านโรงน้้าแข็ง

4) ร้านอาหารริมน้้าและจุดบริการอาหารโฮมสเตย์ 

6. คณะท้างานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จ้านวน 9 – 15) คน

๑. นายอภิสิทธิ์ ชูแก้ว   ประธานกรรมการ

๒. นางวันเพ็ญ นาทอง     รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวพรพิไล จันทร์กล้า  กรรมการและเลขานุการ

๔. นายประสาน ขวัญเพ็ญ  กรรมการ

๕. นางดวงแข สูนประหัต   กรรมการ  

๖. นายธงชัย ชาญสิทธิ์   กรรมการ

๗. นายวสันต์ พูนสินทรัพย์  กรรมการ  

๘. นางวีวรรณ ปัญญาดิลก  กรรมการ  

๙. นางสาวอนันญา สูนประหัต  กรรมการ  

10. นายอาณุพงศ์ กิติก้าธร  ที่ปรึกษา