หนองกาหลง

๑. ประวัติหมู่บ้าน

“บ้านหนองกาหลง” เดิมเล่ากันว่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่เรียกกันว่า “หนองตาเหลี่ยม” วันหนึ่งมาฝูงกาบินมาจึงพากันลงมากินน้ำและเล่นน้ำกันอย่างสบายใจ พอถึงเวลากลับรัง นกกาเหล่านั้นไม่กลับรัง พากันบินวนเวียนและส่งเสียงร้องอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์บ่อยครั้ง จึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองกาหลง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

๒.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/โบราญวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

- ประเพณีวันเข้าพรรษา

- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

- ประเพณีลอยกระทง

๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

        - วัดมเหยงคณ์

        - วัดศิริวัฒนาราม (วัดหนองกาหลง)

        - สระสาธารณะ ๑๐ ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี

        - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหลุมเข้า

        - การเลี้ยงกระบือแบบธรรมชาติ

๔. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน ๑๐ ชิ้น)

ที่

ผลิตภัณฑ์ Otop เป้าหมาย

รายละเอียดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำพริกแกง

นางสาวนัยนา กุลที บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว

นางศศิธร ชวลิตร์ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มกระบือ (จัดทำปุ๋ยจากมูลสัตว์)

นายอนันต์ เครือทอง บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

นางจุรี เครือทอง บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มแปรรูปข้าว (ข้าวตังหมูหยอง)

นางสาววราพร ดิสะมินท์ บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มถักแปลญวน

นายไพโรจน์ สาหร่าย บ้านเลขที่ ๑๒/๓ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

นายสมพร จีนเมือง บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า

นางสาวศุภธนิศย์ ใบเงิน บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

กลุ่มตะกร้าจากเส้นพลาสติก

นางสาวกชกร คำเครือ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

๑๐

กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า)

นางตันหยง เขม้นการไถ บ้านเลขที่ ๒๙/๒ หมู่ที่ ๔ ต.หลุมเข้า

๕. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราญ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาพักค้างในหมู่บ้านหนองกาหลงในรูปแบบโฮมสเตย์สามารถติดต่อสำรองที่พักได้ที่ นายอนันต์ เครือทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองกาหลง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘-๔๒๖๔๗๓๒ ในการพักค้าง ผู้ที่ต้องการใช้บริการและมีรถจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วย

๖. คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน ๙-๑๕ คน)

        ๑. นายอนันต์ เครือทอง

        ๒. นายไพโรจน์ สาหร่าย

        ๓. นางจุรี เครือทอง

        ๔. นางสาววราพร ดิสะมินท์

        ๕. นางสาวนัยนา กุลที

        ๖. นางสาวกชกร คำเครือ

        ๗. นายสัญญา มณีฤทธิ์

        ๘. นางตันหยง เขม้นการไถ

        ๙. นายสมพร จีนเมือง

๗. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

๘. หมายเลขโทศัพท์ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๑. นายอนันต์ เครือทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองกาหลง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๔๒๖๔๗๓๒

๒. นางจุรี เครือทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๙๔๓๗๙๘

๓. นายวโรดม สมศักดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๔๐๑๘๑๗