ห้วยรอบ

1. ประวัติหมู่บ้าน

บ้านหนองโสน  หมู่ที่1  ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานาน  ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล่าให้คนรุ่นต่อมาถึงความเป็นมาของหมู่บ้านว่า บ้านหนองโสนเดิมมีหนองน้ำลึก มีพื้นที่ของขนาดหนองน้ำประมาณ 5 ไร่เศษ มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นโสนขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นจุดเด่นที่คนทั่วไปจะเห็น และอุดมไปด้วยพืชและสัตว์ต่างๆ ที่อาศัย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองโสน” จนถึงปัจจุปัน

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประชาชนบ้านหนองโสนนับถือศาสนาพุทธ และผู้คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา และอยู่กันอย่างพี่น้องมีความเอื้ออาทรกันมีความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน รักใคร่สามัคคีกันโดยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหนองโสน  ยึดถือและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว