คลองตะเคียนเตี้ย

1.  ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

       ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

       บ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เดิมเมื่อประมาณ ๗๐ ปีที่แล้ว ราว พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้มีชาวบ้านมาอาศัยประกอบอาชีพทางการเกษตรในบริเวณนี้ และได้พบต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ที่ริมคลอง จึงได้ขนานนามติดปากและพูดต่อมาจนถึงปัจจุบันว่า “คลองตะเคียนเตี้ย”

2.  สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

       บ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประชาชนส่วนใหญ่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาช้านาน มีจิตใจอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันละกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้อง และร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน มีความรักความสามัคคี ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปีใหม่ วันสงกรานต์  ฯลฯ ด้านภูมิปัญญาของหมู่บ้าน มีปราชญ์ชาวบ้าน ด้านจักสาน ด้านหมอสมุนไพร ด้านช่างไม้ และมีวัดถ้ำรัตนคีรี (วัดเขากวางทอง) เป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยว

2.1 แหล่งท่องเที่ยว(วัดเขากวางทอง)

2..2 แหล่งเรียนรู้

๓.  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ(The first , The Best , The Different)

ทรัพยากรในหมู่บ้าน มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร (ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยมีแหล่งน้ำที่ไหลผ่านในหมู่บ้าน

๔.  สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน ๑o ชิ้น)

บ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวีดอุทัยธานี ได้มีการรวมกลุ่มแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เช่น ผลิตพริกแกง พริกแกงส้ม พริกลาบ น้ำพริกเผา (หมู) น้ำพริกเผา (แมงดา) ปลาร้าทรงเครื่อง ขนมทองม้วนสด นางเล็ดข้าวแตน กล้วยฉาบ และพุทธากวน ซึ่งผลิตเป็นของฝากและจำหน่ายภายในหมู่บ้าน ตำบล

4.1 ขนมทองม้วนสด

4.2 ปลาร้าทรงเครื่อง

4.3 น้ำพริกเผา

4.4 น้ำพริกแกงส้ม

4.5 น้ำพริกแกง

4.6 กล้วยฉาบ

4.7 นางเล็ดข้าวแตน

4.8 ขนมทองม้วน

๕.  ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานนำท่องเที่ยว ล่องแพ

๖.  คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน ๙-๑๕ คน)

๑.นายชอ้อน      พันธุเมฆ

๒.นายพิภพ        แยบเขตรกรณ์

๓.นายวิมล ระจิตร์

๔.นางสาวสุวันดี   ลำดวน

๕.นายวิสูตร       พันธุเมฆ

๖.นายสุเทพ       ลำดวน

๗.นางสาวอุบล   นพคุณ

๘.นางสาวพรสวรรค์  มั่นคง

๙.นางสาวคะแนน  หัสแดง

๗.  แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

 

๘.  เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

๑.นายชอ้อน พันธุเมฆ เบอร์โทร. ๐๘๑-๗๕๗๔๒๗๐

๒.นายพิภพ แยบเขตรกรณ์ เบอร์โทร. ๐๘๒-๑๗๘๘๘๓๘

๓.นายวิมล ระจิตร์ เบอร์โทร. ๐๘๔-๘๒๐๔๒๕๕

๔.นางสาวสุวันดี   ลำดวน เบอร์โทร. ๐๘๕-๖๑๖๙๘๒๙

๕.นายวิสูตร  พันธุเมฆ  เบอร์โทร. ๐๘๖-๒๐๒๗๖๓๙

๖. นายสุเทพ ลำดวน

๗.นางสาวอุบล นพคุณ

๘.นางสาวพรสวรรค์  มั่นคง

๙.นางสาวคะแนน  หัสแดง  

๙.  อื่น ๆ