ท่าชะอม

1. ประวัติหมู่บ้าน(พอสังเขป)

1.1  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป

หมู่บ้านท่าชะอมแต่เดิมรวมกับหมู่

1.2  สภาพทางภูมิศาสตร์

บ้านท่าชะอม  หมู่ที่  6  ตำบลเขากวางทอง  อยู่ห่างจากอำเภอหนองฉาง  เป็นระยะทาง  14  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  31  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,520  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   หมู่ที่  3  และหมู่ที่  11  ตำบลตลุกดู่  อำเภอทัพทัน

ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่  5  ตำบลเขากวางทอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   หมูที่ 12  ตำบลเขากวางทอง       

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   หมู่ที่  5  ตำบลเขากวางทอง  

แผนที่ตั้งหมู่บ้านท่าชะอม  หมู่ที่ 6  ตำบลเขากวางทอง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

1.3  การศึกษาและศาสนา

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าชะอม  ประถมศึกษา  1 – 6  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง   

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีวัดอยู่ในเขตหมู่บ้าน  1  แห่ง  คือวัดผาลาดธาราม  (วัดท่าชะอม)

1.4  การคมนาคม

การคมนาคมของหมู่  6  ท่าชะอมเป็นไปอย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีถนนลาดยางตัดผ่านจากหมู่บ้านถึงจังหวัด  และถึงอำเภอ  และถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน

1.5  แหล่งน้ำ

แหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติ   มี  1  แห่ง  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวังขอนข่า 

ซึ่งสามารถใช้น้ำในการทำนาและทำไร่

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง

1.6  กลุ่มองค์กร

-  กลุ่มจักสานพัด

-  กลุ่มจักสานตะกร้า

-  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

-  กองทุนหมู่บ้าน

-  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

-  กองทุนพัฒนาบทบาทตรี

-  อาสาสมัครสาธารณสุข

-  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.ม.)

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ The first, The Best, The Different

- มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง

- มีแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ

4. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 10 ชิ้น)

4.1 พัดไม้ไผ่

4.2 ตะกร้าใยสังเคราะห์

4.3 กระเป๋าเชือกร่ม

4.4 ไม้กวาดดอกหญ้า

4.5 ไม้กวาดทางมะพร้าว

4.6 ทองม้วน

4.7 หมูส้ม

4.8 แหนมเห็ด

4.9 กระเป๋าผักตบชวา

4.10 ปลาส้ม/ปลาร้า/ปลาแดดเดียว

5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ

(นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพเป็นต้น)

6. คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน 9-15 คน)

คณะทำงานขับเคลื่อนมีทั้งหมด 15 คน ดังนี้

1)  นางเยาวพา   ดวงวชิระ  บ้านเลขที่  91 โทร. 081-7854085

2)  นางบุญตา   เอมโอด  บ้านเลขที่  64/7  โทร. 084-9517578

3)  นายวฤทธิ์ ชิวปรีชาบ้านเลขที่  16/8  โทร. 081-6728319

4)  นายประจักร์   จีนเมือง บ้านเลขที่  64/3  โทร. 093-2762654

5)  นายประสิทธิ์   ดวงวชิระ   บ้านเลขที่  91  โทร. 081-7854082

6)  นางสมคิด   หมายดี   บ้านเลขที่  69 โทร. 084-9513619

7)  จ.ส.อ.บุญศรี   หมายดี  บ้านเลขที่  69 โทร. 081-7866707

8)  นางสมคิด   ไผ่พงษ์   บ้านเลขที่  16/4 โทร. 093-8743238

9)  นายสมนึก   สมัครเขตรการ  บ้านเลขที่  18  โทร. 084-9042274

10)  นายไพศาล   กุสุโมทย์  บ้านเลขที่  2  โทร. 090-2650039

11)  นางสาวชลธิชา   พนมเวท   บ้านเลขที่  16/9 โทร. 089-8396449

12)  นายบุญเชิด   แกว่นกสิกรรม  บ้านเลขที่  42/1  โทร. 098-6148845

13)  นายประทุม   ฉลาด  บ้านเลขที่  4/1  โทร. 081-7867510

14)  นายสำเนียง   จีนเมือง    บ้านเลขที่  3/3  โทร. 083-3194840

15)  นางจันทิรา   พนมเวท   บ้านเลขที่  16/10   โทร. 082-2250198

7. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

ผู้ประสานงาน

นางเยาวพา   ดวงวชิระ  โทร. 081-7854085

9. อื่นๆ