หนองกระทุ่ม

1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

“บ้านหนองกระทุ่ม” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกที่ไทยทำการรบพุ่งกับพม่า  สาเหตุเพราะมีประชาชนจำนวนมากของชุมชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยหนีสงครามมาตามลุ่มน้ำสายต่าง ๆ และลัดเลาะมาตามสายน้ำต่าง ๆ จนมาพบแหล่งดินดำ  น้ำชุ่ม  สภาพพื้นที่เป็นป่าโป่ง  หนองน้ำ  ลักษณะรูปแอ่งกระทะ  เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ

        หลักฐานที่พบและพอจะยืนยันความเป็นมาของชุมชนได้ก็คือ  ซากคันดินที่ขุดทำไว้เพื่อป้องกันภัยในป่าละเมาะที่เรียกว่า  “ดงคู”  และหลักฐานอีกประการที่ยืนยันว่าเป็นชุมชนกลุ่มน้อยคือ  “ชาวมอญ”  เนื่องจากคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่อง  “ภูตผีปีศาจ” โดยเฉพาะ “ผีมอญ”  ซึ่งเป็นผีของบรรพบุรุษที่นับถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  และยังมีกลุ่มชนชาวจีนที่มาตั้งรกรากเพื่อประกอบสัมมาอาชีพปะปนอีกไม่ใช่น้อย สังเกตจากหลายครอบครัวที่เป็นประชากรของชุมชนมีนามสกุลเป็น  “แซ่”  เช่น  แซ่ด่าน,  แซ่เล้า  เป็นต้น

        ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันหลายเผ่าพันธุ์ก็ตาม  ก็อยู่กันอย่างสงบสุขต่างพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังจะเห็นจากกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมอาทิเช่น  การลงแขกดำนา  เกี่ยวข้าว  นวดข้าว  และอื่น ๆ ตลอดกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ก็เป็นกิจกรรมแบบกัลยาณมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูล  จริงใจ 

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกที่ไทยทำการรบพุ่งกับพม่า  สาเหตุเพราะมีประชาชนจำนวนมากของชุมชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยหนีสงครามมาตามลุ่มน้ำสายต่าง ๆ และลัดเลาะมาตามสายน้ำต่าง ๆ จนมาพบแหล่งดินดำ  น้ำชุ่ม  สภาพพื้นที่เป็นป่าโป่ง  หนองน้ำ  ลักษณะรูปแอ่งกระทะ  เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ

        หลักฐานที่พบและพอจะยืนยันความเป็นมาของชุมชนได้ก็คือ  ซากคันดินที่ขุดทำไว้เพื่อป้องกันภัยในป่าละเมาะที่เรียกว่า  “ดงคู”  และหลักฐานอีกประการที่ยืนยันว่าเป็นชุมชนกลุ่มน้อยคือ  “ชาวมอญ”  เนื่องจากคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่อง  “ภูตผีปีศาจ” โดยเฉพาะ “ผีมอญ”  ซึ่งเป็นผีของบรรพบุรุษที่นับถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  และยังมีกลุ่มชนชาวจีนที่มาตั้งรกรากเพื่อประกอบสัมมาอาชีพปะปนอีกไม่ใช่น้อย สังเกตจากหลายครอบครัวที่เป็นประชากรของชุมชนมีนามสกุลเป็น  “แซ่”  เช่น  แซ่ด่าน,  แซ่เล้า  เป็นต้น

        ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันหลายเผ่าพันธุ์ก็ตาม  ก็อยู่กันอย่างสงบสุขต่างพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังจะเห็นจากกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมอาทิเช่น  การลงแขกดำนา  เกี่ยวข้าว  นวดข้าว  และอื่น ๆ ตลอดกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  ก็เป็นกิจกรรมแบบกัลยาณมิตร  ช่วยเหลือเกื้อกูล  จริงใจ

2.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน

โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.1 สำนักปฏิบัติธรรม วัดหนองมะกอก

2.2 วัฒนธรรมการทำบุญด้วยสำรับคาว-หวาน

2.3 ประเพณีตักบาตรเทโว สรงน้ำพระ ฯลฯ

๓.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆThe first,The Best,The Different)

3.1 สระเก็บน้ำสาธารณะ  15  ไร่

3.2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

3.3 แปลงผักสวนครัวรั้วกินได้

3.4 ต้นมะพร้าว 4  ยอด

๔.สินค้า OTOP ที่เป็นภูปัญญา เอกลักษณ์ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร ( จำนวน ๑๐ ชิ้น)

4.1 ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

4.2 ผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกก

4.3 ผลิตภัณฑ์จากกล้วย/มะม่วง เช่น กล้วยตาก , กล้วยแปรรูปต่างๆและ มะม่วงกวน(แผ่น)ฯ

4.4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่เป็ด เช่น ไข่เค็มฯ

4.5 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ และ พริกแกงฯ

4.6 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารขนมไทย เช่นข้าต้มมัด เปียกปูน ขนมหม้อแกง มะพร้าวแก้ว ข้าวแต๋นฯ

4.7 ผลิตภัณฑ์จักสานสานพัด จากเชือกพลาสติกและไม้ไผ่

4.8 ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวและจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน จากไม้ไผ่ เช่นพัด ตะกร้า ตะแกรง

4.9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่ เช่น หน่อไม้ดอง

4.10 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา เช่น ปลาร้า น้ำปลา

๕.ที่พัก Homestay ร้านอาหาร  บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ  รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว  ล่องแพ  เป็นต้น)

5.1 ร้านค้าประชารัฐ จำหน่ายของฝาก-ของที่ระลึก

5.2 ร้านอาหารชุมชน จำหน่ายอาหารตามสั่ง

5.3 ตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทุกวันอาทิตย์

๖.คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี (จำนวน ๙-๑๕)

คณะกรรมการบริหารโครงการประกอบด้วย

  1. นายสาคร  อำภา         ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีชา  วัตถุภาพ    รองประธานกรรมการ 
  3. นายสุวรรณ  เทียนลำ  กรรมการเหรัญญิก 
  4. นางอำนวย เทียนลำ    กรรมการ 
  5. นายสมคิด  โพธิ์พงษ์   กรรมการ 
  6. นายสุชาติ  อ่วมอ่อน    กรรมการ
  7. นางสาวประจวบ  สุระคันธ์   กรรมการ
  8. นางน้ำทิพย์  จิระปาน  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นายเทียม  อยู่หนองฉาง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗.แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

๘.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล  คณะทำงาน  ผู้ประสานงาน  หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ที่

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

เบอร์โทรศัพท์

นายสาคร  อำภา

25

๐๘๕-๗๒๕๑๓๕๙

นายปรีชา  วัตถุภาพ

41

087-1974277

นายสุวรรณ  เทียนลำ

29

๐๘๙-๒๗๐๕๖๑๖

นางอำนวย เทียนลำ

23/1

๐๙๐-๔๕๖๙๐๘๙

นายสมคิด  โพธิ์พงษ์

37

082-1679508

นายสุชาติ  อ่วมอ่อน

30

093-3509189

น.ส.ประจวบ  สุระคันธ์

19/1

๐๘๔-๔๙๓๙๔๗๔

นางน้ำทิพย์  จิระปาน

21/3

๐๘๔-๓๘๒๑๗๘๕

นายเทียม  อยู่หนองฉาง

51

๐๘๖-๒๐๐๑๓๘๔

๙.อื่น ๆ

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับโครงการได้ตามความเหมาะสม  โดยจัดทำเป็น                 รูปเล่ม  และไฟล์ข้อมูล  จำนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า พร้อมภาพประกอบ

ส่งที่ E-mail : paworranont_iarmes@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑