หนองจิก

๑.  ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านหนองจิกหมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นหมู่ที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองฉางไปทางทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ก่อตั้งมาประมา 155 ปี ก่อตั้งโดยกลุ่มหนึ่งที่ย้ายมาจากอำเภอเมืองบ้านหนองน้ำคัน ซึ่งสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีหนองน้ำมีต้นจิกขึ้นเต็มบริเวณริมหนอง คนกลุ่มดังกล่าวเรียกบริเวณนี้ว่า หนองจิก ตำนานสมัย ปู่ ย่า ตา ยาย พูดกันต่อๆกันมาว่า หนองจิก จนบุคคลชั้นลูกชั้นหลานตั้งชื่อว่า “บ้านหนองจิก” ถึงปัจจุบันนี้

๒.  สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/คิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

-ร่วมออมคนในชุมชนมรการออมเงินทุกหลังคาเรือน

-ร่วมคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

-การทำบุญกลางบ้านเป็นประเพณีของคนในชุมชน

-ศาลเจ้าพ่อหนองจิก เป็นที่นับถือของคนในชุมชนบ้านหนองจิก

-หมอสมุนไพร นางอุดร  อนุดิษฐ์

-หมอน้ำมนต์       นายบุญชู   ลิลา

๓.  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ(The first , The Best , The Different)

-ป่าชุมชน เป็นผืนป่าของคนในชุมชน

-ป่าไม้ต้นยางนาคุ้มดงยาง มีต้นยางนาขึ้นมากมายเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ

-หนองน้ำธรรมชาติบ้านหนองจิกเกิดขึ้นมา 150 กว่าปี

๔.  สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน ๑o ชิ้น)

- ข้าวแตน นังเล็ด

-มะพร้าวแก้ว

-พริกแกง

- พริกตาแดง

-ปลาร้าสับทรงเครื่อง

-ขนมเม็ดขนุนและขนมฝอยทอง

-กล้วยแปรรูป

-กระเป๋าแฮนด์เมด

- ข้าวปลอดสาร

๕.  ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานนำท่องเที่ยว ล่องแพ

                1.นางเพ็ญศรี   เพ็งพะยม   บ้านเลขที่  1

                2.นางสมหมาย  บางแบ่ง  บ้านเลขที่  4/3

                3.นางสมศรี อ่อนอ่วม  บ้านเลขที่ 20/4

                4.นางบุญนำ บริวาส บ้านเลขที่ 7/5

                5.นางสำรอง    ลิลา บ้านเลขที่ 21/3

                6.น.ส.ถนอมจิตร นิ่มพระยา  บ้านเลขที่   15

                7.นางชะอุ้ม     ปิ่นทอง  บ้านเลขที่  19

                8.นางลำพึง   อนันตวงษ์  บ้านเลขที่ 43/1

                9.นางสมกิจ   มากมี   บ้านเลขที่   43/2                       

                10.น.ส.บัวคลาย   ลิลา   บ้านเลขที่  47

๖.  คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน ๙-๑๕ คน)

1.นายประมาณ   นิ่มพระยา

2.นายวรชาติ   ลิลา

3.นายชนภัทร  วงษ์วิทยา

4.นายสมชาย อ่อนอ่วม

5.นายพนมแพร  เจนเกษกรณ์

6.นายบุญลือ   เขม้นการนา

7.นายสำรวน วัตถุภาพ

8.นายคมกิจ  บุญกมุติ

9.น.ส.เพ็ญศรี เพ็งพระยม

10.นางบุญนำ  บริวาส

11.นางสัมรอง  ลิลา

12.นายพิพัฒ วงษ์วิทยา

13.น.ส.ศศิมาภรณ์อ่อนอ่วม

14.นางสุปราณี    ทองคำดี

15.น.ส.จันทร์ทรา   จงเกษกรณ์

๗.  แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

 ๘.  เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

                1.นายชนภัทร      วงษ์วิทยา   เบอร์โทร               081-0360857

                2.นางบุญนำ   บริวาส   เบอร์โทร   087-0985739

                3.นางสัมรอง    ลิลา   เบอร์โทร   082-8820251

                4.นายพนมแพร   เจนเกษกรณ์   เบอร์โทร  084-5760381

๙.  อื่น ๆ