บ้านทุ่งโพ

1.ประวัติหมู่บ้าน

บ้านทุ่งโพ  ส่วนใหญ่ทำนาเกือบเต็มพื้นที่  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถี “ชนบท”อย่างแท้จริง  ประชากรเป็นคนไทยที่มีวิถีชีวิตเหมือนคนไทยในชนบทของภาคกลางทั่วไปทั้งประเพณี วัฒนธรรรม กิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญต่างๆเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีความชำนาญในการปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อมมีนิสัยรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกครัวเรือนมีการประหยัดหมู่บ้านทุ่งโพมีเอกลักษณ์ในด้าน  ความสามัคคีของผู้นำ ความสามัคคีของชุมชน  ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล  จึงมีอัตลักษณ์เป็น หมู่บ้านร่มเย็นบ้านทุ่งโพเป็นหมู่บ้านที่นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ  เนื่องจากมีกิจกรรมที่สอดคล้องด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนหลากหลายครบถ้วน  สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน มีพื้นฐานหลายอย่างที่เอื้อต่อการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เดิมชาวบ้านบางส่วนมีการทำเกษตรผสมผสาน  ปลูกไม้ผล  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน  เช่น  ค่าครองชีพ  ต้นทุนทางการผลิตฯลฯ  ที่ทำให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการประหยัดและมีความตระหนัก  เมื่อมีนโยบายผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของทางรัฐบาลหรือทางราชการ  ทำให้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเด่นชัด  และเห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมประเพณีการนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง โดยจัดกิจกรรม  “บายสีสู่ขวัญ ทำขวัญข้าว”

ภูมิปัญญา

1. เตาเผาถ่านโบราณ

2. ลดต้นทุนการทำนา “ทำนาโยน”

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นมัสการ “หลวงพ่อพลอย” วัดทุ่งโพ

3.ธรรมชาติและแหล่ง

1)หมู่บ้านทุ่งโพมีการอนุรักษ์ต้นยางใหญ่ อายุ 65-80 ปี ซึ่งมีประมาณ 300 ต้น และยังมีป่าชุมชนเป็นต้นไม้เบญจพันธุ์กระจายอยู่ในหมู่บ้านอีกมากมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชน

2)แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน “ปอเทืองบานที่บ้านทุ่งโพ

4. สินค้า OTOP ,ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ

1)ข้าวสินเหล็ก  

2)ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

3)ข้าวตัง  

4) ข้าวเกรียบงา 

5) ข้าวพอง  

6) น้ำข้าวกล้องงอก

7)ตะกร้าใยสังเคราะห์

8)ชุดรับแขกยางรถยนต์

9)กระถางยางรถยนต์

10)เห็ดนางฟ้า

11)ผักไฮโดรโปรนิค

12)เครื่องจักสานไม้ไผ่

5. ที่พักและการ

1)บริการนวดแผนโบราณ

2)บริการรถไฟฟ้านำเที่ยวในชุมชน

3)การบริการที่พัก “โฮมสเตย์”

6. คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชน

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1.นายสาคร    ปากเกล็ด

ประธาน

097-0964750

2.นายทวิชโพธิดี

รองประธาน

-

3.นายศักดิ์ดา   หัสแดง

เลขานุการ

095-1285958

4.นางอมรรัตน์  บุญวิเศษ

เหรัญญิก

098-7485851

5.นางบุญทอง    จงเขตกิจ

ประชาสัมพันธ์

-

6.นายพล    แสงสวรรค์

กรรมการ

-

7.นายประทุม   เภตรา

กรรมการ

-

8.นางบุญยนต์   ขุมเพช็ร

กรรมการ

-

9.นายสถิตย์   บุญลักษณ์

กรรมการ

-

 

 

 

ผู้ประสานงานระดับอำเภอ

1.นางธนหทัย     ชัยศึก

พัฒนาการอำเภอ

081-8233908

2.นายชุติเดช     อินทสิทธิ์

พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล

091-8389060

บ้านทุ่งโพมีแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนทั้งในหมู่บ้านและประชาชนนอกหมู่บ้านหลายแหล่งเรียนรู้จำนวน  7  ศูนย์เรียนรู้  รวม  28  ฐานเรียนรู้ดังนี้

ศูนย์เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 1

ฐานเรียนรู้ที่ 1.เรียนรู้ด้านการปลูกพริกไทย

ฐานเรียนรู้ที่ 2.เรียนรู้ด้านการทำน้ำส้มควันไม้

ฐานเรียนรู้ที่ 3. เรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาและเลี้ยงเป็ด

ฐานเรียนรู้ที่ 4  เรียนรู้ด้านโฮมสเตย์

ศูนย์เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 2

ฐานที่  1  การทำการเกษตรแบบผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม)

ศูนย์เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 3

ฐานเรียนรู้ที่ 1.เรียนรู้ด้านการทำนาโยน

ฐานเรียนรู้ที่ 2 .เรียนรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมัดขี้ค้างคาว

ฐานเรียนรู้ที่ 3 .เรียนรู้ด้านการปลูกผักใช้น้ำน้อย

ฐานเรียนรู้ที่ 4 .เรียนรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก

ฐานเรียนรู้ที่ 5 .เรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และปลาดุกอุยแบบผสมผสาน

ฐานเรียนรู้ที่ 6 .เรียนรู้ด้านการปลูกผักไร้ดิน(Hydroponics)

ฐานเรียนรู้ที่ 7 .เรียนรู้ด้านการเลี้ยงกบแก้จน

ฐานเรียนรู้ที่ 8 .เรียนรู้ด้านการแปรรูปยางรถยนต์

ฐานเรียนรู้ที่ 9 .เรียนรู้ด้านการแปรรูปข้าว(ทำน้ำข้าวกล้องงอก,ข้าวตัง,ข้าวเกรียบ)

ฐานเรียนรู้ที่ 10 .เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า

ฐานเรียนรู้ที่ 11 .เรียนรู้ด้านการเผ่าถ่านและทำน้ำส้มควันไม้

ฐานเรียนรู้ที่ 12 .เรียนรู้ด้านการปลูกผักไม้เลื้อยลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้

ฐานเรียนรู้ที่ 13 .เรียนรู้ด้านการเพาะถั่วงอก

ฐานเรียนรู้ที่ 14 .เรียนรู้ด้านการสานตะกร้าใยสังเคราะห์

ฐานเรียนรู้ที่ 15 .เรียนรู้ด้านการกองแฝกสร้างรายได้

ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 

ฐานเรียนรู้ที่ 1 .เรียนรู้ด้านการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า และการเพาะเห็ดนางฟ้า

ศูนย์เรียนรู้การเผาถ่านเตาดินแบบโบราณ 

ฐานเรียนรู้ที่ 1 .เรียนรู้ด้านการเผาถ่านเตาดินแบบโบราณ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  

ฐานเรียนรู้ที่ 1 .เรียนรู้ด้านการลี้ยงปลาดุกฐานเรียนรู้ที่ 2  .เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า

ฐานเรียนรู้ที่ 3  .เรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษฐานเรียนรู้ที่

4 .เรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่

ฐานเรียนรู้ที่ 5  .เรียนรู้ด้านการปลูกผัก “ตู้เย็นข้างบ้าน”

ศูนย์เรียนรู้โรงสีชุมชน   จำนวน 1

ฐานเรียนรู้ที่ 1  .เรียนรู้ด้านการทำโรงสีชุมชนและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว