บ้านล่องวา

1.ประวัติหมู่บ้าน

ในอดีตบ้านล่องว่า  หมู่ที่ 9  ตำบลสุขฤทัยมีสภาพเป็นป่าดงดิบ มีล่องน้ำขนาดใหญ่ลึก ยาวประมาณ 300 เมตร บริเวณใกล้ๆ มีต้นหว้าขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า และสัตว์น้ำจำนวนมาก  ต่อมามีผู้คนอพยพเข้ามาถางป่าเป็นที่ทำกิน ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย  จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “บ้านล่องว่า” มาจนถึงปัจจุบัน

1.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/

โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- ในเดือนมกราคมจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/ จัดกิจกรรมวันเด็ก    มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี

-ในเดือนเมษายน  จัดงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่15 เมษายน และมีการสรงน้ำพระในช่วงบ่าย

-วันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) , วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) วันลอยกระทง  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม / 5ธันวาคม  ประชากรในหมู่บ้านจะช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะ

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ (The first,TheBest,The Different)

-มีจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร คือมูลนิธิชัยพัฒนา

-กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของหมู่บ้าน

-ฟาร์มเลี้ยงวัว  นายสุพจน์ เสาวมาลย์

-ฟาร์มเลี้ยงหมู นางมนเทียร วัสแสง

-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ