บ้านล่อมอ้ายหมอง

ข้อมูลหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านล่อมอ้ายหมอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

บ้านล่อมอ้ายหมอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

หมู่บ้านล่อมอ้ายหมอง มีการก่อตั้งเป็นหมู่บ้านมานานประมาณ 150 ปี โดยในช่วงการก่อตั้งเป็นคนจากจังหวัดอยุธยาเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำกินจำนวน 3 คน ต่อมามีคนจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาหาพื้นที่ทำกินเพิ่มมากขึ้น  จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณหมู่บ้านเป็นร่องน้ำ เรียกว่า ร่องอ้ายหมอง ต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านล่อมอ้ายหมอง

          ปัจจุบันบ้านล่อมอ้ายหมองตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนประชากร 508 คน จำนวน 125 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำสวน ด้วยภาพสภาพภูมิประเทศเป็นท้องนาในที่ราบอาณาเขตบางส่วนเป็นป่าชุมชน จึงมีภูมิปัญญาด้านการผลิตเครื่องมือทางการเกษตร อาชีพที่โดดเด่น คือ การผลิตสินค้าจากเหล็กกล้า เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ควบคู่กับการประกอบอาชีพกสิกรรมแบบดั้งเดิม จนปัจจุบันได้สร้างสรรค์วิถีเดิมสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหนองไผ่แบน

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

  • ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อบ้านล่อมอ้ายหมอง หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดกับ   หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แบน

                   ทิศใต้             ติดกับ   หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน

                   ทิศตะวันออก     ติดกับ   หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบน

                   ทิศตะวันตก      ติดกับ   หมู่ 1 ตำบลดอนขวาง

  • สภาพภูมิประเทศของชุมชนเป็นที่ราบ มีพื้นที่ 1,250 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 700 ไร่ โดย

เป็นพื้นที่นา 700 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 20 ไร่ และที่อยู่อาศัย 530 ไร่

ผู้นำชุมชน

มีผู้ใหญ่บ้าน คือนายสมยศ กระเทศ เบอร์ติดต่อ 081-0408051 ที่อยู่ 17/2 หมู่ 3 บ้านล่อมอ้ายหมอง ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

2.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

- ศาลเจ้าพ่อเสือ จังหวัดอุทัยธานี  

- สักการะหลวงพ่อทันใจ ยูไลบุญบันดาล  

- เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำมีด 
 
3.ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ / แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ  

- ศูนย์การเรียนรู้บนหลังควาย  

- แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน คนรักธรรมชาติ

- แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สวนลุงพึง 

 4.สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทาง การเกษตร (จ านวน 10 ชิ้น)

1. พวงกุญแจมีดพับ

2. หัวเข็มขัดมีดหมุน

3. พวงกุญแจของที่ระลึกจากเหล็กกล้า

4. กรอบรูปแฮนด์เมค

5. ไม้เท้าซ่อนมีด (ตะพดซ่อนมีด)

6. กำไลมงคล

7. ไม้แกะสลัก

8. ที่เปิดขวดที่ระลึกจากเหล็กกล้า

9. ชมพู่

10. ฝรั่ง

ที่พัก Homestay : -

ร้านอาหาร บริการอื่นๆ  

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัดหนองหญ้านาง (อบสมุนไพร,นวดแผนโบราณ)

- จุดจักรยานยืมเที่ยว  

- ร้านกาแฟสดและอาหาร

บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว

6. คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จ านวน 9 – 15 คน )

 

1. นายสมยศ กระเทศ                        ประธานกรรมการ

2. นายประจวบ เหลืองแดง                  รองประธานกรรมการ

3. นายมนัสชัย แกว่นเชิงค้า                 เหรัญญิก

4. นายสุดใส เหลืองแดง                     ประชาสัมพันธ์

5. นายพล แกว่นเชิงค้า                       กรรมการ

6. นายน้อย สีนารอด                           กรรมการ

7. นางสุกัญญา เหลืองแดง                   กรรมการ

8. นางยุพิน คงไทย                            กรรมการ

9. นายสุทธินันท์ แตงไทย                    กรรมการ

10 นางชะอ้อน กระเทศ                        กรรมการ

11. นายสมพร เปรมจิตร์                       กรรมการ

12. นางสาวจุฑามาศ คงไทย                กรรมการ

13. นายอัษฎา จันทร์คง                       กรรมการ

14. นายวราดร นาคินี                           กรรมการ

15. นายวงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์          กรรมการและเลขานุการ

7. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง  

8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะท างาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี  

1. นายสมยศ  กระเทศ             ตำแหน่ง ประธานฯ       เบอร์โทรศัพท์    082-1955325

2. นายวงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์  ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 093-1353554

3. นายจักรินทร์ เถระปัญญา       ตำแหน่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหนองไผ่แบน เบอร์โทรศัพท์ 080-8129037

9.อื่นๆ  -