บ้านสมอทอง

1.ประวัติหมู่บ้าน

หมู่บ้านนี้สมัยก่อนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา มากมาย ซึ่งหมู่บ้านนี้มีลำห้วยคอกควายไหลผ่านกลางหมู่บ้าน มีความลึกมาก และเป็นวังที่ใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน มีปลาชุกชุมมาก ในวันพระกลางเดือนชาวบ้านจะมาปล่อยปลากันในวังแห่งนี้ มีปลาประหลาดอยู่ตัวหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 2 ฟุต ลำตัวมีสีเหลืองกลมแบน ครีบบนหลัง และใต้ท้องมีลักษณะคล้ายปลาหมอ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านวังปลาหมอทอง”เรียกกันมาเรื่อย ๆ จนเพี้ยนมาเป็น “บ้านสมอทอง “จนถึงปัจจุบัน

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/

โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- การละเล่นกลองยาว

- ในเดือนเมษายน  จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ

- วันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) , วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) วันลอยกระทง  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม / 5 ธันวาคม 

- วัดสมอทอง

- โรงเรียนบ้านสมอทองหมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง

- วัดเขามโนราห์ ม.3 บ.ละว้า ต.ทองหลาง

- ไห 4 หู บ้านภูเหม็น หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง

- ขวานหินโบราณ โรงเรียนสมอทองประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง