บ้านหลังเขา

1. ประวัติหมู่บ้าน

เดิมทีหมู่บ้านหลังเขาเป็นหมู่บ้านที่อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วนับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2460 ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เริ่มขยายเขตปกครองมาถึงเริ่มมีทะเบียนบ้าน  ทุกคนต้องมีนามสกุลประจำตระกูลของตนเอง  คนรุ่นนั้นมีครอบครัวหนึ่งที่สามีชื่อตาดี  ภรรยาชื่อเทียน  คนสมัยนั้นเลยตั้งนามสกุลประจำตระกูลของตนว่า “ดีเทียน” มาจนถึงปัจจุบันนี้บ้านหลังเขานี้เดิมที  ตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านโยกย้ายหมู่บ้านถึงสามครั้งแต่เหตุที่ย้ายคนสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญประชาชนเกิดโรคระบาดเสียชีวิตกันมากเลยกล่าวกันว่าตั้งหมู่บ้านไม่ถูกโชคชะตาบ้านเมือง เลยต้องย้ายบ้านกันถึง  3  ครั้ง  ครั้งล่าสุดคือที่อยู่ปัจจุบันย้ายมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 รวมถึงปัจจุบันได้ 79 ปีแล้ว“บ้านหลังเขา”มาจนถึงทุกวันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/

โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- ในเดือนเมษายน  จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ

- วันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน