เขาโคกโค

1. ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

สมัยโบราณบอกเล่ากันว่า ได้มี ตากับยาย ได้มาเลี้ยงโคเป็นจำนวนมาก โคก็ได้ถ่ายอุจาระเป็นจำนวนมาก ตากับยายเลี้ยงโคเป็นเวลาหลายปีก็ทำให้อุจจาระมีจำนวนมากขึ้นเหมือนภูเขาคนในพื้นที่จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านเขาโคกโค  จนถึงปัจจุบันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/

โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 1. ประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งมีมาก่อนวัดสังกัดรัตนคีรี มีรอยพระพุทธบาตรขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี ทำด้วยทองเหลือง มีขนาด 1.18 เมตร ยาว 3.10 เมตร สูง 1.20 เมตร ช่วงรอยนิ้วพระพุทธบาตรเป็นลายก้นหอย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2470                    
 2. ภูเขาโคกโคมีวิหารอยู่บนยอดเขามีบันไดขึ้น 172 ขั้น                     
 3. วัดเขาโคกโคมีภาพเขียนที่หอสวดมนต์ ภาพเขียนอยู่บนไม้คอสอง เรื่องเวสสันดรชาดก ครบทั้ง 13 กัณฑ์ และที่ศาลาการเปรียญมีภาพเขียนเรื่องทศชาติ และพระพุทธประวัติ     
 4. มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เสาไม้แต้ลงรักปิดทอง ทำด้วยไม้แต้รูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จำนวน 12 ต้น เขียนลวดลายลงรักปิดทองสวยงามมาก เป็นโครงสร้างหลักศาลาการเปรียญ ด้วยอายุเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2455                
 5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เขาโคกโคมีบ่อดินสอพอง เขามีลักษณะเป็นเขาลูกเดียว ซึ่งเป็นเขาหินปูน
 6. วัดมะเดื่อ ซึ่งมีพระนอนที่สวยงาม 
 7. วัดทุ่งนาไทย

3.  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ  The first ,  The Best ,  The Different

 1. ประเพณีตักบาตรเทโวที่วัดเขาโคกโค       
 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เขาโคกโคมีบ่อดินสอพอง
 3. วัดมะเดื่อ 
 4. วัดทุ่งนาไทย 
 5. กลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีตำบลทุ่งนาไทย
 6. กิจกรรมสานตะกล้าจากเชือกใยสังเคราะห์
 7. กิจกรรมดอกไม้จันทน์ 
 8. กิจกรรมข้าวชุมชนบ้านทุ่งกระถิน   
 9. กิจกรรมทำน้ำพริก/ขนมหม้อแกง/ขนมกง
 10. จุดจำหน่ายสินค้าของตำบล 

4.  สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก  สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร  (จำนวน  ๑๐  ชิ้น)

5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ(นวดแผนโบราญ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

บ้านเขาโคกโคเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถาน ซึ่งสามารถเป็นจุดศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวได้ดังนี้

 1. ประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งมีมาก่อนวัดสังกัดรัตนคีรี มีรอยพระพุทธบาตรขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี ทำด้วยทองเหลือง มีขนาด 1.18 เมตร ยาว 3.10 เมตร สูง 1.20 เมตร ช่วงรอยนิ้วพระพุทธบาตรเป็นลายก้นหอย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2470                    
 2. ภูเขาโคกโคมีวิหารอยู่บนยอดเขามีบันไดขึ้น 172 ขั้น                     
 3. วัดเขาโคกโคมีภาพเขียนที่หอสวดมนต์ ภาพเขียนอยู่บนไม้คอสอง เรื่องเวสสันดรชาดก ครบทั้ง 13 กัณฑ์ และที่ศาลาการเปรียญมีภาพเขียนเรื่องทศชาติ และพระพุทธประวัติ                     
 4. มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เสาไม้แต้ลงรักปิดทอง ทำด้วยไม้แต้รูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จำนวน 12 ต้น เขียนลวดลายลงรักปิดทองสวยงามมาก เป็นโครงสร้างหลักศาลาการเปรียญ ด้วยอายุเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2455                
 5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เขาโคกโคมีบ่อดินสอพอง เขามีลักษณะเป็นเขาลูกเดียว ซึ่งเป็นเขาหินปูน
 6. วัดมะเดื่อ ซึ่งมีพระนอนที่สวยงาม               
 7. วัดทุ่งนาไทย
 8. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น การสานของใช้จากผักตบชวา ,การสานตะกล้าจากเชือกใยสังเคราะห์ ,กิจกรรมดอกไม้จันทน์ ,กิจกรรมข้าวชุมชนบ้านทุ่งกระถิน ,กิจกรรมทำน้ำพริก/ขนมหม้อแกง/ขนมกง               
 9. จุดจำหน่ายสินค้าของตำบล

๖.  คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี  (จำนวน  ๙-๑๕  คน)

 1. นางดวงพร  พันธเขตรการ ประธานกรรมการ
 2. น.ส.ชะอุ้ม สาโรจน์  รองประธานกรรมการ
 3. นางอรจิรา  ทองเหลือง เลขานุการ 
 4. น.ส.น้ำอ้อย  สาโรจน์ หรัญญิก             
 5. นายอัศวิน  พูลเขตรวิทย์  กรรมการ   
 6. นายแสวง  โพธิ์พระรส  กรรมการ 
 7. นางสาทิพย์  สมพงษ์ กรรมการ 
 8. นางไฉน  สิญจวัตร์ กรรมการ
 9. น.ส.หอมรวย  ส้มอ่ำ กรรมการ 
 10. นายสุรินทร์ ชาญธัญการณ์  ที่ปรึกษา 
 11. นายสมาน  หมื่นแสง  ที่ปรึกษา   
 12. นางสวาท  อ่อนมาก  ที่ปรึกษา 
 13. นายสมศักดิ์  ประมูลทรัพย์  ที่ปรึกษา 
 14. นายวิเชียร   บุญไทย ที่ปรึกษา 
 15. นายสังเวย    สุขสวัสดิ์  ที่ปรึกษา

7.  แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

8.  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 1. นางดวงพร  พันธเขตรการผู้ใหญ่บ้านเขาโคกโค เบอร์โทรศัพท์  ๐91-8807191   
 2. นายสุรินทร์ ชาญธัญการณ์กำนันตำบลทุ่งนาไทย เบอร์โทรศัพท์  ๐80-6564937       
 3. นางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เบอร์โทรศัพท์  095-9419562