โคกหม้อ

บ้านเกาะพยอม  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกหม้อ  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

1. ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

                บ้านโคกหม้อ เป็นหมู่บ้านที่ก่อกำเนิดมาเมื่อปี พ.ศ.  2390  หรือประมาณ  150  ปีชุมชนบ้านโคกหม้อเป็นกลุ่มชนของวัฒนธรรมลาวครั่งจากหลวงพระบาง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการอพยพจากตอนใต้ของกรุงเทพฯ แล้วย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สุพรรณบุรี และชัยนาท และย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำแควตากแดด โดยการนำของขุนพิลึกฤาเดชเป็นหัวหน้าชุมชน  บ้านโคกหม้อได้ชื่อนี้สันนิษฐานว่าเป็นชื่อของชาวมอญซึ่งมีอาชีพปั้นหม้อ ปัจจุบันยังมีหลักฐานเตาเผาอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีเศษหม้อดินเผามากมาย ต่อมาภายหลังทางราชการได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านเกาะพะยอม

๒. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/

โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                1. ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ

                2. ผ้าทอพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ

                3. เครื่องจักสานจากไม้ไผ่

                4. หมอสมุนไพร

                5. เกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่

                6. ประเพณีทำบุญสู่ขวัญข้าว

                7. ประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ

                8. ประเพณีแห่ดอกไม้

                9. ประเพณีนางด้งนางกวัก

                10. การทำบุญกลางบ้านหรือการไล่ผี เดือนหก

                11. ประเพณีการเลี้ยงปี เลี้ยงเจ้านาย

                12. ประเพณีสารทลาว

๓.  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ  The first ,  The Best ,  The Different

                ๑.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                2. ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมบ้านโคกหม้อ/กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ

                3. กิจกรรมการเรียนรู้การทำกล้วยอบเนย

                4. วัดโคกหม้อ

                5. บ้านกึ่งวิถีสุนัข

                6. กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

                7. อ่างเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่

                8. พิพิธภัณฑสถานบ้านโคกหม้อ

๔.  สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก  สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร  (จำนวน  ๑๐  ชิ้น)

ผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย

รายละเอียดผู้ผลิตผู้ประกอบการ

1. ผ้าขาวม้า

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

2. ผ้าตีนจก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

3. ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย

กลุ่มอาชีพบ้านเกาะพยอม

4. ผ้ามัดหมี่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

5. ผ้าจก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

6. กระเป๋าใส่ดินสอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

7. ผ้าโสร่ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

8. ผ้าคลุมไหล่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

9. (กระเป๋า) ถุงย่าม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

10. ผ้าสไบ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

๕. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ(นวดแผนโบราญ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

บ้านเกาะพยอมเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน OTOP แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดต่างๆมาศึกษาดูงานมากมาย สถานที่ศึกษาดูงานในหมู่บ้านซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้ดังนี้

1. วัดโคกหม้อ

เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร และภายในบริเวณวัดประกอบด้วยหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลโคกหม้อ เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขุดพบได้ในพื้นที่ของตำบลโคกหม้อ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

 2. บ้านกึ่งวิถีสุนัข

เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่รับสุนัขจาก กทม.เท่านั้นมาเพื่อดูแล สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกได้รับชมการบริหารจัดการ การดูแลสุนัขที่เจ็บป่วย สำหรับบางคนที่สนใจอยากจะขอลูกสุนัขไปเลี้ยงก็สามารถขอได้จาดศูนย์แห่งนี้ได้

3. ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมบ้านโคกหม้อ/กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณ

บ้านโคกหม้อโดยมีคุณอนงค์ วิเศษศรี เป็นประธานกลุ่ม เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ แหล่งใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานี และสามารถเลือกซื้อผ้าทอที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ จากที่นี่ได้

4. กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

ดยมีคุณมณี พิลึกเป็นประธานศูนย์ทอผ้าผ้าดังกล่าว เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน OVC (Otop Village Champion) มีนักท่องเที่ยวแวะชมและเลือกซื้อสินค้าผ้าทอพื้นเมือง ที่มีความหลากหลายและราคาไม่แพง

5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกหม้อ

เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยี และเทคนิค ในการผลิตเกี่ยวกับการเกษตรของคนในพื้นที่ ใช้เป็นเรียนรู้ร่วมกัน

6. อ่างเก็บน้ำ

ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ใช้สำหรับกักเก็บน้ำสำรองและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเป็นป่าแพะหรือป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้และเห็ดราหลากหลายชนิด ขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในท้องถิ่น เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งของตำบลโคกหม้อ

7. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของชุมชน

เช่น กิจกรรมการทำกล้วยอบเนย กิจกรรมการทำปลาร้า กิจกรรมการทำปลาส้ม เป็นต้นโดยสามารถเข้าชมสถานที่ และจุดเรียนรู้โดยทางชุมชนมีรถไฟฟ้าไว้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว และพักผ่อนกับธรรมชาติรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนหากคณะศึกษาดูงานมีเวลาทั้งวัน ทางชุมชนจะพาศึกษาดูงานที่บ้านโคกหม้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงที่จะมีกิจกรรมมากมายให้ศึกษา

๖.  คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี  (จำนวน  ๙-๑๕  คน)

                1. นางสาวอรทัย    สมัครเขตรวิทย์  ประธานกรรมการ

                2. นายไชยา  บุญขันธ์  รองประธานกรรมการ

                3. นางมณี  พิลึก เหรัญญิก

                4. นางสายชล  ทองสุข ประชาสัมพันธ์

                5. นายนัด  เปรมทอง ผู้ดูแลรักษา (1)

                6. นายสายัณห์  เหล่าเขตรกิจ ผู้ดูแลรักษา (2)

                7. นายประทูล  เก่งเขตรกิจ ผู้ดูแลรักษา(3)

                8. นายสมเกียรติ   สมัครกสิกิจ เลขานุการ

                9. นางอนันท์  ยอดวิถี ผู้ช่วยเลขานุการ

๗.  แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

 

๘.  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

       ๑.  นางสาวอรทัย    สมัครเขตรวิทย์ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพยอม เบอร์โทรศัพท์  ๐๘1-7071028

        2. นางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เบอร์โทรศัพท์  095-9419562

๙.  อื่นๆ ............................