บ้านเกาะพยอม

1. ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)  

บ้านโคกหม้อ เป็นหมู่บ้านที่ก่อก าเนิดมาเมื่อปี พ.ศ.  2390  หรือประมาณ  150  ปี ชุมชน บ้านโคกหม้อเป็นกลุ่มชนของวัฒนธรรมลาวครั่งจากหลวงพระบาง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการอพยพจากตอนใต้ของ กรุงเทพฯ แล้วย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สุพรรณบุรี และชัยนาท และย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ าแควตาก แดด โดยการน าของขุนพิลึกฤาเดชเป็นหัวหน้าชุมชน  บ้านโคกหม้อ ได้ชื่อนี้สันนิษฐานว่าเป็นชื่อของชาวมอญ ซึ่งมีอาชีพปั้นหม้อ ปัจจุบันยังมีหลักฐานเตาเผาอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีเศษหม้อดินเผามากมาย ต่อมาภายหลังทาง ราชการได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านเกาะพะยอม

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/ โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 1. ผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ                   
 2. ผ้าทอพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ                     
 3. เครื่องจักสานจากไม้ไผ่                     
 4. หมอสมุนไพร                     
 5. เกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่   
 6. ประเพณีท าบุญสู่ขวัญข้าว   
 7. ประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ   
 8. ประเพณีแห่ดอกไม้ 
 9. ประเพณีนางด้งนางกวัก  
 10. การท าบุญกลางบ้านหรือการไล่ผี เดือนหก   
 11. ประเพณีการเลี้ยงปี เลี้ยงเจ้านาย 
 12. ประเพณีสารทลาว

3.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ  The first ,  The Best ,  The Different

 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมบ้านโคกหม้อ/กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้การท ากล้วยอบเนย   
 4. วัดโคกหม้อ   
 5. บ้านกึ่งวิถีสุนัข   
 6. กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ  
 7. อ่างเก็บน้ า ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่   
 8. พิพิธภัณฑสถานบ้านโคกหม้อ  

 4.  สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก  สินค้าหรือ ผลผลิตทางการเกษตร  (จำนวน  ๑๐  ชิ้น)

ผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย

รายละเอียดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 1. ผ้าขาวม้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 2. ผ้าตีนจก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 3. ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย กลุ่มอาชีพบ้านเกาะพยอม
 4. ผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 5. ผ้าจก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 6. กระเป๋าใส่ดินสอ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ 
 7. ผ้าโสร่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 8. ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
 9. (กระเป๋า) ถุงย่าม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ 
 10. ผ้าสไบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ

5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ(นวดแผนโบราญ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

บ้านเกาะพยอมเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน OTOP แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดต่างๆมาศึกษาดูงานมากมาย สถานที่ศึกษาดูงานในหมู่บ้านซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง ท่องเที่ยวได้ดังนี้   1 วัดโคกหม้อ เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร และภายใน บริเวณวัดประกอบด้วยหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของต าบลโคกหม้อ เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายใน พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขุดพบได้ในพื้นที่ของต าบลโคกหม้อ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน  

 1. วัดโคกหม้อ เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร และภายใน บริเวณวัดประกอบด้วยหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของต าบลโคกหม้อ เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายใน พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขุดพบได้ในพื้นที่ของต าบลโคกหม้อ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน
 2. บ้านกึ่งวิถีสุนัข เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่รับสุนัขจาก กทม.เท่านั้นมาเพื่อดูแล สามารถ เปิดให้บุคคลภายนอกได้รับชมการบริหารจัดการ การดูแลสุนัขที่เจ็บป่วย ส าหรับบางคนที่สนใจอยากจะขอลูก สุนัขไปเลี้ยงก็สามารถขอได้จาดศูนย์แห่งนี้ได้   
 3. ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมบ้านโคกหม้อ/กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อโดยมีคุณ อนงค์ วิเศษศรี เป็นประธานกลุ่ม เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาดูงานด้านการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ การย้อมสี ผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ แหล่งใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานี และสามารถเลือกซื้อผ้าทอที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ จากที่นี่ได้ 
 4. กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ โดยมีคุณมณี พิลึกเป็นประธานศูนย์ทอผ้าผ้า ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน OVC (Otop Village Champion) มีนักท่องเที่ยวแวะชมและเลือกซื้อสินค้าผ้า ทอพื้นเมือง ที่มีความหลากหลายและราคาไม่แพง   
 5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลโคกหม้อ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยี และเทคนิค ในการผลิตเกี่ยวกับการเกษตรของคนในพื้นที่ ใช้เป็นเรียนรู้ร่วมกัน 
 6. อ่างเก็บน้ า ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ใช้ส าหรับกักเก็บน้ าส ารอง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเป็นป่าแพะหรือป่าเบญจพรรณ มี ต้นไม้และเห็ดราหลากหลายชนิด ขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในท้องถิ่น เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งของต าบลโคกหม้อ   
 7. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของชุมชน เช่น กิจกรรมการท ากล้วยอบเนย กิจกรรมการท าปลา ร้า กิจกรรมการท าปลาส้ม เป็นต้น โดยสามารถเข้าชมสถานที่ และจุดเรียนรู้โดยทางชุมชนมีรถไฟฟ้าไว้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว และพักผ่อนกับ ธรรมชาติรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน หากคณะศึกษาดูงานมีเวลาทั้งวัน ทางชุมชนจะพาศึกษาดูงานที่ บ้านโคกหม้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงที่จะมีกิจกรรมมากมายให้ศึกษา

6.  คณะท างานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี  (จ านวน  ๙-๑๕  คน) 

 1. นางสาวอรทัย    สมัครเขตรวิทย์  ประธานกรรมการ 
 2. นายไชยา  บุญขันธ์ รองประธานกรรมการ   
 3. นางมณี  พิลึก  เหรัญญิก 
 4. นางสายชล  ทองสุข  ประชาสัมพันธ์   
 5. นายนัด  เปรมทอง    ผู้ดูแลรักษา (1) 
 6. นายสายัณห์  เหล่าเขตรกิจ    ผู้ดูแลรักษา (2)   
 7. นายประทูล  เก่งเขตรกิจ    ผู้ดูแลรักษา(3)  
 8. นายสมเกียรติ   สมัครกสิกิจ   เลขานุการ   
 9. นางอนันท์  ยอดวิถี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

8.  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคล คณะท างาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี  

 1. นางสาวอรทัย    สมัครเขตรวิทย์ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพยอม เบอร์โทรศัพท์  ๐๘1-7071028  
 2. นางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล เบอร์โทรศัพท์  0959419562

อ่านเพิ่มเติม