บ้านสำนักโก

1. ประวัติหมู่บ้าน

บ้านสำนักโก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ก่อนถิ่นนี้อุดมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารเพราะเป็นป่าดงดิบชายเขาและมีลำธารเล็กๆมีน้ำไหลผ่านตลอดปี เป็นที่อาศัยของมวลหมู่สัตว์นานาชนิดเป็นจำนวนมาก จึงจัดว่าเป็นป่าและผืนดินอันอุดมสมบูรณ์มาก

ต่อมามี นายบุญกับนายเส็ง ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านดอนขวางกลางเขา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้เดินป่าผ่านมาในพื้นที่แห่งนี้ มาเห็นสภาพพื้นที่เป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์

ดีเหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงชวนกันมาแผ่วถางป่าเพื่อปลูกสร้างหลักฐานอยู่เป็นหลักแหล่งใหม่และประกอบอาชีพทางการเกษตรก็ได้รับผลประโยชน์ดีมาก ต่อมาก็มีหมู่ญาติติดตามมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจัดตั้งผู้นำชุมชน โดยจัดตั้งผู้ที่มีความสามารถพร้อมที่จะเป็นหัวหน้า ปกครองดูแล และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า สำนักโก เพราะมีต้นตะโกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน จึงเอาสำนวนนี้มาตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านสำนักโก มาจนปัจจุบันนี้

2.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน พิธีรับขวัญแม่พระโพสพ ทำขวัญข้าว 

3.  ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/อื่นๆ 

แหล่งท่องเที่ยว

4. สิ้นค้า OTOP

5.ที่พัก Homestay ร้านอาหาร 1 แห่ง ล่องแพ

6.คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 คน

  1. นางชอุ้มพันธเขตรกิจ  ประธาน     
  2. นางประภัยภักตร์แจ่มสัย   รองประธาน     
  3. นายบุญช่วย  เหมะสถล เลขานุการ     
  4. นายธานิน  อนุเบอร์ กรรมการ 
  5. นายอำนวย  นาคบุตร กรรมการ   
  6. นางสมพิศ ทองม่วง กรรมการ   
  7. นายนรินทร์ พูลกสิวิทย์  กรรมการ   
  8. นายศักดา เพ็ญเขตรวิทย์   กรรมการ
  9. นายนิคม เหล่าเขตรกิจ     กรรมการ

7.  แผนที่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยงชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล  นางชอุ้ม  พันธ์เขตกิจ 086 2114802