หนองโสน

1. ประวัติหมู่บ้าน

        บ้านหนองโสน  หมู่ที่ ๔  ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

        ในอดีตหมู่บ้านหนองโสนเดิมเรียกว่า “หนองโสนนอก” มีหนองน้ำและต้นโสน ปัจจุบันเรียกหนองยายค้าง แต่ชาวบ้านเรียกหนองโสน บริเวณรอบๆหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง มีครัวเรือน ๙๗ ครัวเรือน

2.สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราญสถาน/โบราญวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 1. กระโซ้       
 2. ทำบุญปีใหม่   
 3. ทำบุญวันสงกรานต์    
 4. พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    
 5. หมอดู/หมอพ่น      
 6. หมอเชิญศาลพระภูมิ
 7. หมอยาสมุนไพร    
 8. เกวียน

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ The first , The Best ,The Different

 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง       
 2. ชมนกเขาชวา      
 3. ชมไก่สวยงาม

4. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน ๑๐ ชิ้น)

ที่

ผลิตภัณฑ์ Otop เป้าหมาย

รายละเอียดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทำขนมไทย

นางสุดใจ พันธ์ผูก บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

ผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจากข้าว

น.ส.กษิรา วิทยารัตน์ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

นางสมจิตร กลายสุข บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

น.ส.นพรัตน์ สุจารี บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึก (กระเป๋าผ้า)

น.ส.นพรัตน์ สุจารี บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

กลุ่มตะกร้าจากเส้นพลาสติก

น.ส.สมหมาย มาทอง บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

กลุ่มกระถางยางรถยนต์

นางสรพงษ์ กมลมาลย์ บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

กลุ่มผักปลอดภัย

นายประเสริฐ มาทอง บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

กลุ่มทำปุ๋ยจากมูลสัตว์

นายเสวก กมลมาลย์ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่

๑๐

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

น.ส.กษิรา วิทยารัตน์ บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่