บ้านหาดทนง

1.ประวัติหมู่บ้าน (พอสังเขป)

บ้านหาดทนง เมื่อสมัยก่อนจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า เมื่อก่อนชาวบ้านหาดทนงมีอาชีพทำฟืนหลา และห่อขี้ไต้ มีอาชีพเผาถ่านและตักน้ำมันยาง การเดินทางติดต่อค้าขายต้องอาศัยขนสินค้าไปขายทางเรือเท่านั้น และต้องใช้เรือเป็นพานะในการดำเนินชีวิตเท่านั้น เมื่อพายเรือมาถึงบริเวณเกาะตาเหลือกเวลาหน้าแล้งน้ำจะตื้นเขินทำให้เรือที่ผ่านมาบริเวณนี้ลำบากมาก มักมีโจรคอยดักปล้นจี้สินค้า ถ้าพายเรือมาถึงบริเวณนี้จะต้องช่วยกันพายเรือแบบตารี ตาเหลือก  ชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่า “ เกาะตาเหลือก” ใครพายเรือผ่านเกาะนี้จะเป็นคนกล้าหาญ และมีความอดทนต่อความยากลำบาก จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านหาดทนง”มาจนถึงปัจจุบันนี้

2. สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/โบราณสถาน โบราณวัตถุ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านหาดทนงมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เชื่อถือเพื่อเป็นเครื่องยึดหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านหาดทนงที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ คือ ประเพณีทำบุญกลางบ้านจะทำในช่วงปีใหม่คือเดือนมกราคมของทุกปี จะทำข้าวหม้อ แกงหม้อ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์วัดหาดนงมาทำพิธีสงฆ์สวดมนต์ในช่วงเย็นและทำแพด้วยหยวกกล้วยและปั้นหุ่นแทนตัวเองและคนในครอบครัวปั้นใส่กระทงไปลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่า“พิธีลอยบก”หรือ“ พิธีลอยน้ำ “

ในหมู่บ้านมีผู้สูงวัยที่ว่างงานมาตีกลองยาวและรำกลองยาวในช่วงว่างงานหรืองานบวช  และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านหาดทนงให้เกิดความประทับใจเป็นอย่างดี

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อื่นๆ (The first , The Best , The Different)

บ้านหาดทนงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข “ มีต้นไม้ปกคลุมตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญๆ ดังนี้

1  ไร่สายเพ็ชร  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี แหล่งท่องเที่ยวสระบัวหลวง และผักปลอดภัย

3.2   ข้าวทุ่งเบญจา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่      หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทุ่งข้าวไรซ์เบอรรี่ 

4. สินค้า OTOP ที่เป็นภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 10 ชิ้น)

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านหาดทนง หมู่ที่ 6 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  ได้แก่

4.1  พวงกุญแจมีด

4.2  พวงกุญแจกรรไกร

4.3  หัวเข็มขัด 9 มงคล

4.4  มีดเดินป่า

4.5  กรรไกรด้านไม้ไผ่

4.6  มีดพับ

4.7  ข้าวไรซ์เบอรี

4.8  พรมอเนกประสงค์

4.9  ผักปลอดภัย

4.10 น้ำพริกแกงเผ็ด

5. ที่พัก Homestay ร้านอาหาร บริการอื่นๆ (นวดแผนโบราณ รถไฟฟ้า/จักรยานนำเที่ยว ล่องแพ เป็นต้น)

บ้านหาดทนงมีรีสรอท์สุรฎี 

มีรถไฟฟ้านำเที่ยว พานักท่องเที่ยวชมภูมิทัศน์สองฝั่งผ่านทุ่งนาข้าว และสระบัวหลวง

อัตราค่าบริการรถไฟฟ้านำเที่ยวตำบลหาดทนงและตำบลใกล้เคียง

  • นั่งได้จำนวน 10 คนๆละ 20 บาท
  • บริการเป็นชั่วโมงๆ นอกพื้นที่ชั่วโมงละ 300 บาท

6. คณะทำงานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จำนวน 9 – 15) คน

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ของบ้านหาดทนง จำนวน  ๙  คนได้แก่

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 
 

1

นางสมหมาย  กล่ำสุด

ประธาน

 

2

น.ส.ปรีญา   ยิ้มแย้ม

รองประธานี

 

3

นางจงเจียม   สายเพ็ชร

เลขานุการ

 

4

นางนงนุช   อินสิงห์

เหรัญญิก

 

5

นางวรรณการญจน์   วรเวท

ประชาสัมพันธ์

 

6

นายประกอบ    จวงเรียม

ปฏิคม

 

7

นายประหยัด    วรเวท

กรรมการ

 

8

นายสมใจ  อุ่นเต็ม

กรรมการ

 

9

นางพัชรี    สีแก้วน้ำใส

กรรมการ

 

10

นายวิเชียร   กล่ำสุด

กรรมการ

 

11

นายประสิทธิ์  ภู่ไหมพรม

กรรมการ

 

12

นายเพิ่มศิลป์ ศรีเจริญ

กรรมการ

 

13

นางเจม  ปฐมวงศ์สกุล

กรรมการ

 

๑๔

นายพงษ์พันธ์  เตมิย์นันท์

ที่ปรึกษาฯ

 

15

นางอนงค์  ไชยกุล

ที่ปรึกษาฯ

 

7. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว/เชื่อมโยงหมู่บ้านข้างเคียง

8. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบุคคล คณะทำงาน ผู้ประสานงาน หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  1. นางสมหมาย   กล่ำสุด    ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหาดทนง  เบอร์โทรศัพท์  086 – 2022504 
  2. นางบุญเรือน   วรเวท      ตำแหน่ง - เบอร์โทรศัพท์   089 – 8595825 น
  3. นางอนงค์      ไชยุกล     ตำแหน่ง พัฒนากรตำบลหาดทนง  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๗๑๔๒๐๖