ห้วยหนามตะเข้

ประวัติหมู่บ้าน

หมู่บ้านห้วยหนามตะเข้ ได้แยกออกมาจากหมู่บ้านห้วยป่าปก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่  เมื่อปีพ.ศ. 2532 เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น การดูแลประชาชนของผู้ใหญ่บ้านไม่ทั่วถึง ชื่อบ้าน “ห้วยหนามตะเข้” ตั้งชื่อตามชื่อลำคลองที่มีต้นหนามตะเข้ขึ้นปกคลุมอยู่ และให้เกียรติชุมชนข้างในจึงตั้งชื่อห้วยหนามตะเข้ เป็นหมู่ที่ 10 สมัยนั้น ผู้ใหญ่บ้านเย็น แดงสิงห์ เป็นผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันหมู่ที่ 10 มี 3 ชุมชนคือชุมชนอีหลุบ ชุมชนหินตั้ง และชุมชนห้วยหนามตะเข้

หมู่บ้านห้วยหนามตะเข้ มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบประมาณ  60% ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ราบเนินเขา รวมทั้งภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพอากาศจะมีอากาศร้อยแห้งแล้ง ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดต่ำลงถึง 10 องศา

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน

“หมู่บ้านโปร่งใส หมู่บ้านเขียวขจี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

หมู่บ้านโปร่งใส หมายถึง การมุ่งหวังให้หมู่บ้านในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ คณะทำงาน   คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบได้เสมอ  หมู่บ้านเขียวขจี หมายถึง การมุ่งหวังให้หมู่บ้านมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น และคงสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมุ่งหวังให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน